INNVIK AS

PERSONVERNERKLÆRING

Personvernerklæringen handler om hvordan Innvik AS samler inn og behandler informasjon om personer.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Innvik AS (heretter kalt Innvik) behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av produkter, kunde og ved besøk på vår hjemmeside, www.innviksellgren.no


Personvern er svært viktig i Innvik og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. 

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Daglig leder i Innvik er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Innvik. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av Innviks oppfyllelse av personvernregelverket er delegert til Økonomisjef. 
 

Personopplysninger som Innvik behandler:
 

KUNDE- OG LEVERANDØROPPLYSNINGER

Innvik behandler personopplysninger om kunder og leverandører i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser.

Det rettslige grunnlaget for slik behandling er personvernforordningen artikkel 6, punkt 1 a og b.

Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos kunder og leverandører.

Personopplysningene lagres i en egen database og slettes 10 år etter avslutning av kundeforholdet.

Opplysningene deles ikke med andre.

MARKEDSFØRING

INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
På Innviks nettsider www.innviksellgren.no logger vi informasjon om alle besøkende ved hjelp av Google Analytics. Informasjonen som logges kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Informasjonen samles inn for bedre å kunne forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet, slik kan vi tilpasse sidene riktig til deg som bruker.

Som de fleste andre nettsider, benytter vi en metode der informasjonen lagres i en informasjonskapsel på din PC. De fleste nettlesere er stilt inn til å godta informasjonskapsler fra nettsteder. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser. Informasjon om dette finnes i nettleseren din. Ved å begrense tilgangen til informasjonskapsler kan dette påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Google Analytics
Informasjonskapselen på våre nettsider er fra Google Analytics (førsteparts cookie). Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Det er mulig å reservere seg mot all registrering i Google Analytics ved å installere et tillegg i nettleseren: Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Innvik benytter analyseverktøyet Google Analytics for å vurdere trafikk, bruk og trender på nettsiden. Dataene som samles inn brukes for å gjøre brukeropplevelsen korrekt og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 punkt 1 b.

Leveranseområder

Salg av produkter
Innvik er produsent av produkter og selger dette til distributør som igjen selger videre. Typiske personopplysninger som behandles i den forbindelse er eksempelvis navn, telefonnummer og e-post. 

Innvik selger også enkelte produkter direkte til sluttbruker og i den forbindelse behandles personopplysning som navn, adresse, telefonnummer og e-post.

Det rettslige grunnlaget for disse behandlingene er personvernforordningen artikkel 6 punkt 1 b.

Opplysningene deles ikke med andre.
 

PERSONALADMINISTRASJON

Innvik behandler personopplysninger som ledd i personaladministrasjon. Personopplysningene som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, opplysninger om pårørende, utdannelse/stillingsnivå og sensitive opplysninger som er nødvendig for å ivareta den registrertes interesserer.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 punkt 1 b, c, d, e og artikkel 9 punkt 2 b og c.

Personopplysninger tilknyttet personaladministrasjon blir oppbevart 10 år etter ansattes opphør av arbeidsavtale. Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet to år etter at vedkommende søkte på stilling hos Innvik, med mindre vedkommende blir ansatt. Søknader for spesielle stillinger vil etter samtykke med søker bli oppbevart i fem år.

Personopplysningene brukes kun i personaladministrasjon men deles med databehandler for lønnsberegning og rapportering.
 

 

Rettigheter som du har

Innviks behandling av personopplysninger er regulert av personvernforordningen med tilhørende forskrift. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personvernforordningen. Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene:

RETT TIL INNSYN
Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger Innvik foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.

Dersom du er registrert i Innviks systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne vareta egne interesser.
 

RETTING OG SLETTING AV MANGELFULLE PERSONOPPLYSNINGER
Dersom Innvik behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at Innvik skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. Innvik skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle mottakere av utleverte opplysninger.

Sletting skal suppleres med registrering av korrekte og fullstendige opplysninger. Dersom dette ikke er mulig, og dokumentet som inneholdt de slettede opplysningene av den grunn gir et åpenbart misvisende bilde, skal hele dokumentet slettes.

Innvik skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personvernforordningen artikkel 15, artikkel 16, artikkel 17, artikkel 18, artikkel 20, artikkel 21 og artikkel 22 uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. Innvik skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Om du mener at Innvik ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten. Dette kan du gjøre ved å sende klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinfo: www.datatilsynet.no

Forespørsler om innsyn, retting og sletting, samt meldinger om avvik håndteres av Økonomiavdelingen.

Kontaktinformasjon

Henvendelser kan rettes til: ohe@innvik.no eller til Innvik AS v/personvernansvarlig, 6793 Innvik

 

Sist oppdatert 19.06.2018